Informatie over new happy

Gebruiksvoorwaarden

 VOORWAARDEN NEW HAPPY

I Algemene Gebruiksvoorwaarden 

 
1. Welkom bij new happy!
 
Welkom bij www.newhappy.nl en www.ontdek.newhappy.nl (de "Website") en hartelijk dank voor je bezoek.
 
Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 15 februari 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website newhappy.nl en ontdek.newhappy.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door the new happy worden aangeboden en op alle overeenkomsten die the new happy aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Wanneer er wordt gesproken over new happy en the new happy, zijn dit dezelfde entiteiten.
 
Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. The new happy raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. The new happy kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.
 
2. Bescherming van je privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens en hoe we je privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.
 
3. Minderjarigen
De diensten van the new happy zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.
 
4. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
 
Het is de Gebruikers en Adverteerders niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
 
Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van the new happy. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van the new happy is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan.
 
Tenzij the new happy daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats een nieuw item’ knop. 
 
Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij the new happy daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).
 
5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door the new happy. Jouw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Sharetribe Ltd. verzonden.
 
Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. 
 
Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. The new happy kan deze maatregelen ook treffen indien je op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
 
a. The new happy kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing of verwijdering van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het wegnemen van het recht om advertenties te plaatsen; en/of
b. The new happy kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
 
The new happy kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan the new happy binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. 
6. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan je verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
 
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 
 
7. Beperking aansprakelijkheid the new happy
 
Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
 
(i) gebruik van de diensten van the new happy;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden (Persoonlijke sessies) of gebruik van gekochte producten (online programma’s of workshops) via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van the new happy of wijzigingen in of op de Website. 
 
8. Wijzigingen van de diensten en de Website
The new happy kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 
 
9. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). The new happy heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van websites van derden hebt, dan verwijzen wij je graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 
 
10. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van the new happy kun je indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in de dienstverlening hebt geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 1 maand in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij, indien mogelijk, je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 
 
11. Overige bepalingen
The new happy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63734273, vestigingsnummer 000032619448.
 
The new happy kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. The new happy zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van the new happy gebruik hebt gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
 
Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door the new happy zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 
 
Kennisgevingen aan the new happy (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan the new happy, Oudenoord 335 3513 EP Utrecht. Kennisgevingen aan Gebruikers en Adverteerders zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen the new happy en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van the new happy en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Utrecht bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken.
 

II Regels voor het plaatsen van advertenties

 
1. The new happy is een advertentieplatform voor coaches en coachees
 
The new happy is een platform waar een Adverteerder (coach) Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker (coachee) deze Advertenties kan bekijken en vervolgens tot aankoop kan overgaan.
 
The new happy is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
 
2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
         
2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. 
 
2.2 Het opmaken van een Advertentie: 
a. In iedere Advertentie mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
 
b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
 
c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
 
d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om dezelfde of sterk gelijkende workshop, online programma of dezelfde persoonlijke sessie in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor dezelfde workshops, online programma of dezelfde persoonlijke sessie te plaatsen. 
 
e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor dezelfde workshop, online programma of dezelfde persoonlijke sessie te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).
 
f. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst. 
 
2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan: 
 
a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de workshop, het online programma persoonlijke sessie die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 
 
b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 
 
c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 
d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 
e. In Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 
f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
 
2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan workshops, online programma’s of persoonlijke sessies aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. De overtreding van deze regel zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van het account de Adverteerder. De betreffende Adverteerder zal hierna geen recht meer hebben een nieuw account te openen op de Website. 
 
Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op workshops, online programma’s en persoonlijke sessies. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden je aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. 
 
2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden
 
a. Het is niet toegestaan om een product of dienst in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat
 
(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
(iii) inbreuk maakt op het copyright van een andere partij, zoals een workshop die letterlijk is gekopieerd zonder toestemming van die andere partij.
 
b. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming van de betreffende coach. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.
 
c. Het product of dienst mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd. 
 
3. Het aanmaken van een account en het plaatsen van een Advertentie
 
3.1. Plaats een nieuw item
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Plaats een nieuw item' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
 
Het is niet toegestaan om je inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.
 
3.2. Het aanmaken van een account door een Adverteerder of Gebruiker
a. Bij het aanmaken van een account, aanvaardt Adverteerder deze voorwaarden, waarmee hij de Advertentieovereenkomst tussen the new happy en hemzelf accepteert.  
b. Nadat de adverteerder een account heeft aangemaakt, krijgt hij een mail toegestuurd met meer informatie, waarin wordt verwezen naar de pagina www.newhappy.nl/aanmelden-coach. Hier wordt de Adverteerder gevraagd een aantal gegevens op te sturen, om de echtheid van zijn diensten en identiteit te verifiëren.
c. Zodra de gevraagde gegevens volledig zijn opgestuurd en nagekeken op echtheid door the new happy, krijgt Adverteerder het recht om advertenties op de Website te plaatsen. The new happy houdt ten alle tijden het recht Adverteerders toestemming te weigeren om advertenties te plaatsen.
 
d. The new happy bewaart geen gegevens van verwijderde Adverties. De Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het gedegen opslaan en kopiëren van informatie die is gekoppeld aan zijn account. 
e. The new happy houdt zich te allen tijde het recht Adverteerders en Gebruikers te verbannen indien er sprake is van onrechtmatig gebruik. The New Happy behoudt zich het recht de definitie van ‘onrechtmatig gebruik’ op eigen wijze te interpreteren. Voorbeelden hiervan zijn: het verschaffen van onware informatie, het plaatsen van advertenties die in strijd zijn met deze voorwaarden, etcetera.
f. Met het accepteren van deze voorwaarden stem je toe tot het ontvangen van de algemene New Happy Nieuwsbrief (New Happy Nieuws). Je kunt je ten alle tijde afmelden van deze nieuwsbrief door het klikken op een link die in de nieuwsbrief is aangegeven. Je gegevens worden dan automatisch uit het mailbestand gehaald.
g. Naast de algemene nieuwsbrief ontvang je als Adverteerder en Gebruiker automatisch updates over activiteiten op het platform. De regelmaat (of het volledig uitschakelen) van deze correspondentie kan Gebruiker of Adverteerder zelf regelen door het (niet-)aanvinken van keuzeboxen bij de instellingen van hun account. 
h. Inschrijven als onderdeel van een organisatie (niet-zzp)
Indien een Adverteerder acteert als onderdeel van een organisatie (en niet met eigen naam als zzp'er), mag je de organisatie enkel noemen in de omschrijving van jou als coach en in jouw advertentie, nooit in de titel of naam van jouw account. Bij het plaatsen van een advertentie mag je alleen de workshops, sessies en online programma’s aanbieden die je zelf geeft. Als the new happy activiteiten detecteert die hiervan afwijken, waaronder ook een ongewoon grote hoeveel advertenties die specifiek gelinkt zijn aan een specifieke organisatie, behoudt the new happy zich het recht dit account te sluiten.
3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Ook mag Adverteerder zelf een periode instellen tot wanneer een bepaalde Advertentie actief is.
Indien de workshop of online programma dat in de Advertentie wordt aangeboden, vol zit, dient de Advertentie te worden gesloten. Indien de Adverteerder geen ruimte heeft binnen 2 weken een persoonlijke sessie aan te bieden, dient ook deze Advertentie te worden gesloten. 
4. Reageren op een Advertentie
4.1 Op de Website bestaat de mogelijkheid om tips te vragen van de mensen achter the new happy over welke producten of diensten van de Website bij hen passen. The new happy geeft deze tips om Gebruikers op weg te helpen. The new happy kan de kwaliteit van deze tips echter niet garanderen. Indien de Gebruiker besluit deze adviezen op te volgen, is dat op eigen risico van de Gebruiker. Ook zijn vervolgens Gebruiker en Adverteerder samen zelf verantwoordelijk voor het tot stand brengen van respectvol contact en een succesvolle overeenkomst. The new happy is niet verantwoordelijk voor het eventuele conflicten. Deze moeten door Gebruiker en Adverteerder zelf worden opgelost.  
4.2 Indien er een vermoeden bestaat van fraude door een Adverteerder, kan hiervan melding worden gedaan door een mail te sturen naar nadine@newhappy.nl, met daarin vermeld de betreffende advertentie en bewijs van fraude. Indien dit kan worden geverifieerd, zal de advertentie zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 
4.3 Indien een Gebruiker een betaling heeft gedaan via de Website, is de Adverteerder verantwoordelijk voor het leveren van de beloofde producten of diensten. Indien dit niet gebeurt, valt de volledige verantwoordelijk hiervoor bij de Adverteerder. The new happy geeft geen geld terug bij eventuele conflicten of niet-geleverde diensten. 
 
5. Contactmomenten zijn niet bindend
 
5.1. Wanneer een Gebruiker in een contactmoment met de Adverteerder toestemt tot het afnemen van een product of dienst, is deze toestemming niet bindend. Alleen wanneer er een betaling geschiedt, is de koopovereenkomst bindend. 
6. Regels voor prijs/betaalmethoden in een Advertentie
 
6.1. De betaalmethoden die wordt gebruikt op de Website loopt via de organisatie Stripe. Zodra er een betaling geschiedt, gebeurt dit dan ook volgens de regels en voorwaarden van Stripe. The new happy heeft hier geen invloed op. 
 
6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.
 
6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.
6.4 Bij een betaling van een Gebruiker aan een Adverteerder op de Website hanteert the new happy een commissie van 15%. The new happy behoudt het recht dit percentage te allen tijde te wijzigen.
6.5 Indien een Adverteerder de beloofde dienst of product niet kan leveren aan een Gebruiker, is het niet mogelijk de aan the new happy betaalde commissie van 15% terug te ontvangen. De Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel terugstorten van bedragen aan Gebruikers. 
6.6 Betalingen op de Website lopen via Sharetribe Ltd. en Stripe. Dit betekent dat de veiligheid van betaling door deze organisaties zoveel mogelijk worden nagestreefd. Betalingen vinden dan ook plaats volgens de voorwaarden van Stripe. In de 15% transactiekosten zijn tevens transactiekosten van Sharetribe en Stripe opgenomen. 
6.7 The new happy is op geen enkele manier aansprakelijk voor onregelmatigheden of storingen voor, tijdens of na betalingen op de Website. Wel streeft the new happy ernaar Adverteerders zo goed mogelijk te helpen met het oplossen van eventuele onregelmatigheden of storingen.  
 
7. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan the new happy
 
7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden
Indien houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2) een Melding van Inbreuk willen maken, kunnen ze hiervoor contact opnemen met Nadine van der Wal, via nadine@newhappy.nl. Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het contactformulier van de Website. 
 
7.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
 
Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door een mail te sturen naar nadine@newhappy.nl. Indien na verificatie de inbreuk kan worden vastgesteld, zal de betreffende Adverteerder worden aangemaand de Advertentie te wijzigen. Indien dit niet gebeurt, zal de advertentie door the new happy worden verwijderd. 
8. Wij geven geen garanties 
 
8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen of een aankoop doen via de Website. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. The new happy geeft daarover geen garantie. 
 
8.2. The new happy kan je ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan je verwachtingen.  
9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid the new happy
 
9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart the new happy voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
 
(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.
 
9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van the new happy zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 7.
10. Wijzigingen
 
10.1. The new happy kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 
 
10.2. The new happy kan het percentage dat wordt afgedragen aan the new happy door de Adverteerder te allen tijde wijzigen. Ook kan the new happy te alle tijde een wijziging in verdienmodel doorvoeren, bijvoorbeeld door het invoeren van een abonnementsmodel. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 
 
11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd
 
11.1. The new happy kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de eBay groep (zoals eBay.nl of PayPal.nl), websites van derden, in gedrukte media of op televisie. Indien de Adverteerder niet wil dat zijn Advertentie wordt gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, kan hij dit aangeven door een mail met dit verzoek te sturen naar nadine@newhappy.nl. De Advertentie zal dan niet verder worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, met uitzondering van de dan al lopende publiciteitscampagnes.
 
11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je the new happy automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 
 
11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.
 
11.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. The new happy heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.
 
 

III Aanvullende regels voor de Website

 
1. Voor wie is de Website bedoeld
 
De website van the new happy is bedoeld voor professionele dienstverleners. Indien je als dienstverlener een Advertentie plaats, bevestig je dat je handelt voor doeleinden die binnen jouw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 
2. Regels voor het plaatsen van beoordelingen 
 
2.1. Het plaatsen van een beoordeling
Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Adverteerder. Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.
2.2. De regels voor een beoordeling
 
Een beoordeling:
 
a. moet naar waarheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
c. moet betrekking hebben op een dienst of product (dus: online programma’s, workshops of persoonlijke sessies);
d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
f. mag geen commerciële boodschappen bevatten
g. mag niet in strijd zijn met de wet of de Gebruiksvoorwaarden.
 
2.3. Indien je van mening bent dat een beoordeling wegens één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden verwijderd moet worden, dan kun je daar een melding van maken via het contactformulier van de Website.
 
3. Reageren op producten of diensten (workshops, online programma’s of persoonlijk sessies)
 
3.1. The new happy is op geen enkele wijze partij bij overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Adverteerder. Alle geschillen tussen de Gebruiker en de Adverteerder dienen onderling te worden opgelost. The new happy is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van ene product of dienst die door de Adverteerder is uitgevoerd. The new happy verleent geen enkele garantie op de door de Adverteerder uitgevoerde diensten.
 
3.2. The new happy is te allen tijde gerechtigd om Advertenties of Reacties te verwijderen indien deze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden of indien the new happy daartoe om andere redenen aanleiding ziet. 

4. Aanvullende voorwaarden


Voor het functioneren van het platform wordt gebruik gemaakt van de diensten van Sharetribe Ltd. Naast deze voorwaarden, zijn tevens de voorwaarden van deze partij van toepassing op het gebruik van de Website. Meer informatie over de voorwaarden van Sharetribe is hier te vinden.


new happy wordt aangedreven door het Sharetribe platform voor marktplaatsen.

Wil je je eigen marktplaats creëren, net als new happy? Lees meer.